Kwarantanna po powrocie do Polski to temat bardzo gorący od początku wystąpienia zagrożenia związanego z pojawieniem się nowego koronawirusa. Przede wszystkim dlatego, że przepisy prawne w sprawie kwarantanny zmieniały się bardzo często, prawie 20 razy w okresie od 13 marca 2020 do dnia 02 maja 2020r.  A jeżeli pojawiały się nowe, zastępujące stare, to i tak czytając rozporządzenia, nawet prawnicy nie byli jednomyślni w ich interpretacji.  Na dzień dzisiejszy, 05 maja 2020 roku jedno jest pewne  – dla opiekunek domowych, które wracają z Niemiec, kwarantanna po powrocie do Polski nie jest obowiązkowa.

Kwarantanna po powrocie do Polski – aktualne przepisy.

Wszystko wynika  z treści nowego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2020, poz.792). Cytujemy niezbędną część tego rozporządzenia, po to żeby było łatwiej zrozumieć, o czym tak gorąco pisze się i dyskutuje w Internecie. Jest ta kwarantanna po powrocie do Polski opiekunki czy nie?

Od 4 maja 2020 roku na pewno nie. Pamiętajmy, że mówimy o opiekunkach domowych, zatrudnionych w domach prywatnych w Niemczech jako pomoc domowa dla osób niepełnosprawnych (Haushaltshilfe für pflegebedürftige Personen). Z punktu widzenia prawa nie wykonujemy zawodu medycznego.

Fragment nowego rozporządzenia.

„Rozdział 2

Ograniczenia określonego sposobu przemieszczania się oraz obowiązek poddania się kwarantannie i testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2

  • 2. 1. Do odwołania  wstrzymuje  się  przemieszczanie  się  pasażerów  w transporcie  kolejowym  wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2.W okresie, o którym mowa w ust.1, osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana

(….)

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.34 ust.5 ustawy z dnia 5grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie za-mieszkującymi lub gospodarującymi

(….)

  • 3.1. Obowiązku, o którym mowa w§2ust.2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych:

(…..)

  1. Od dnia 4 maja 2020r. obowiązku, o którym mowa w§2ust.2, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej  granicę  wewnętrzną  w  rozumieniu  art.2 pkt 1 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UEL77 z 23.03.2016, str.1, z późn. zm.3)):
1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej  Polskiej  lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach;

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

4.Osoby, o których mowa w ust.3, przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi  Straży  Granicznej  wykonywanie  czynności  zawodowych,  służbowych  lub  zarobkowych  lub  pobieranie  nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

5. Przepisu  ust.3 pkt 1 nie  stosuje  się  do  osób  wykonujących  zawód  medyczny  w rozumieniu  art.2 ust.1 pkt 2 ustawy  z dnia  1 5kwietnia  2011r.  o działalności leczniczej (Dz.U.  z 2020r.  poz.295  i 567) oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach  organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019r. poz.1507, 1622, 1690, 1818 i2473)”

Przepisy wydają się jasne i proste, jednak gdzieś w społecznej świadomości powstało wrażenie, że dotyczy to tylko osób mieszkających bardzo blisko granicy np. z Niemcami. Gdzieś ktoś zadzwonił do SANEPID-u i powiedział, że pracuje jako opiekunka w Niemczech nie podając, że nie wykonuje zawodu medycznego ….  No i otrzymał mylącą odpowiedź….

Dlaczego powstało zamieszanie?

Jakoś tak to wszystko szybko i dynamicznie idzie, że ostatnio najpierw władze szeroko i szczegółowo omawiają na forum publicznym, co chcą wprowadzić. Dopiero potem jest publikowany projekt rozporządzenia, można wnosić uwagi a na końcu rozporządzenia staje się prawem, poprzez opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

W okresie przed ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020r w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U 2020, poz.792) bardzo dużo publicznie mówiono o zniesieniu ograniczeń związanych z kwarantanną ale tylko dla osób, które mieszkają bardzo blisko granicy i codziennie lub kilka razy w tygodniu przekraczają ją w celach zarobkowych.

Na dodatek jeszcze w dniu 03 maja 2020, a więc już po ogłoszeniu nowego rozporządzenia, ukazał się kolejny Biuletyn Informacyjny Centrum Analiz Strategicznych Kancelarii Prezesa Racy Ministrów, w którym użyto sformułowania „Osoby pracujące lub uczące się tuż za granicą od dnia 4 maja nie będą musiały przechodzić obowiązkowej, 14-dniowej kwarantanny.”

Co oznacza „tuż za granicą”?

No właśnie, co? Czy chodzi o 1 km czy 100? A może tylko 50?  W rozporządzeniu nie występuje określenie „tuż za granicą”, nie ma mowy o ruchu transgranicznym. Nie ma jednej, powszechnie przyjętej definicji pracownika transgranicznego. Można znaleźć informacje, że jest to osoba, która codziennie lub kilka razy w tygodniu przekracza granicę, ponieważ jej centrum interesów życiowych znajduje się w innym kraju, niż miejsce pracy. Ale są to tylko informacje orientacyjne, nie mające odniesienia w jasno sformułowanych przepisach.

Nowe rozporządzenie odwołuje się jedynie do  tzw. kodeksu granicznego  Schengen czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r.,  w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice. Ściślej mówiąc do Art. 2 pkt. 1, który brzmi:

„Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

1) „granice wewnętrzne” oznaczają:

a) wspólne granice lądowe państw członkowskich, w tym granice na rzekach i jeziorach;

b) porty lotnicze państw członkowskich przeznaczone do lotów wewnętrznych) porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach państw członkowskich służące do regularnych wewnętrznych połą­czeń promowych;

Kwarantanna po powrocie do Polski – wysłaliśmy maila z do KPRM

Chcieliśmy uzyskać prostą odpowiedź od źródeł, niestety otrzymaliśmy tylko automatyczną odpowiedź, która kieruje po informacje do Straży Granicznej:

„From: kontakt <kontakt@kprm.gov.pl>
Sent: Tuesday, May 5, 2020 9:17 AM
Subject: Automatyczna odpowiedź: Obowiązek kwarantanny w Polsce dla pracowników wracających z Niemiec

Dziękujemy za nadesłanie korespondencji do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wiadomość wygenerowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.

Wszelkie aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus. Ponadto Rząd na bieżąco informuje o aktualnej sytuacji w komunikatach medialnych.

MSZ RP uruchomiło infolinię dla Polaków szukających pomocy lub informacji nt. utrudnień na granicach oraz tych, którzy znaleźli się w potrzebie za granicą.

Infolinia dla Polaków przebywających za granicą: +48 22 523 88 80.

W kwestiach dotyczących samego przekraczania polskiej granicy należy kontaktować się ze Strażą Graniczną, a w kwestiach dotyczących kwarantanny i zaleceń należy kontaktować się z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich oraz funkcjonowanie biura podawczego KPRM zostały wstrzymane do odwołania.

W zakresie maili wpływających na adres kontakt@kprm.gov.pl rozpatrywane będą w pierwszej kolejności skargi, wnioski i petycje. Wstrzymane zostaje załatwianie spraw nieuregulowanych przepisami.

Natomiast w zakresie udostępniania informacji publicznej wyjaśniamy że wnioski elektroniczne należy kierować na następujące adresy:

dziennikarze@kprm.gov.pl – służący wyłącznie do przesyłania pytań od dziennikarzy,
bip@kprm.gov.pl – przeznaczony do przesyłania pytań przez obywateli.

Można składać je również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub telefonując pod numery: 22 694 74 74 (dziennikarze), 22 694 74 70 (obywatele).

Osobiste przyjęcia interesantów w sprawach skarg, wniosków, petycji i innych sygnałów obywatelskich oraz funkcjonowanie biura podawczego KPRM zostały wstrzymane do odwołania.

Departament Spraw Obywatelskich

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
fax +48 22 694 71 56

e-mail: kontakt@kprm.gov.pl

 

A co mówią informacje na stronie Straży Granicznej?

Jasno i prosto – obojętnie czy mieszkasz blisko czy daleko od granicy wewnętrznej, ale przekraczasz ją m.in. w związku z pracą, nie ma od dnia 04 maja 2020 roku obowiązku odbycia kwarantanny po powrocie do Polski:

Nowe zasady kwarantanny po przekroczeniu granicy (https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8432,Nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy.html

Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną w celach zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej) albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym.

Brak kwarantanny odnosi się do osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią.

Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

Nie ma więc żadnych dodatkowych zastrzeżeń co do odległości jaka pokonujemy czy czasu jaki spędziliśmy w Niemczech. Kwarantanna po powrocie do Polski nie jest obowiązkowa dla opiekunek domowych wracających z Niemiec.  Oznacza to również, że opiekunki domowe wracające do Polski nie otrzymają zasiłku z tytułu obowiązkowej kwarantanny.

1
Dodaj komentarz

avatar
500
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
Teresa Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Teresa
Gość
Teresa

Dzień dobry mam pytanie czy zjeżdżając 3 maja z Niemiec obowiązuje mnie kwarantanna bo zniesiona jest od 4 maja czy mam prawo ubiegać się o zwolnienie z kwarantanny ,kwarantanna obowiązywała od godz 24 dopiero .pozdrawiam

Najczęściej czytane

Zaproszenie na e-szkolenie dla opiekunów: śmierci podopiecznego – obowiązki opiekuna

18 czerwca odbędzie się siódme i ostatnie już e-szkolenie z cyklu „Elementy etyki dla opiekunów osób starszych w Niemczech”. Tym razem kurs będzie dotyczył obowiązków opiekuna w przykrej sytuacji jaką (…)

Czytaj więcej

Emerytura w Niemczech

Opiekunki osób starszych, które podejmą legalną pracę w Niemczech, na umowę o pracę według niemieckiego prawa, mogą liczyć na nabycie praw emerytalnych w Niemczech. Od 1 maja 2004 roku obowiązują dla (…)

Czytaj więcej

Najczęściej komentowane

Zaproszenie na e-szkolenie dla opiekunów: śmierci podopiecznego – obowiązki opiekuna

18 czerwca odbędzie się siódme i ostatnie już e-szkolenie z cyklu „Elementy etyki dla opiekunów osób starszych w Niemczech”. Tym razem kurs będzie dotyczył obowiązków opiekuna w przykrej sytuacji jaką (…)

Czytaj więcej

Ogłoszenia „szukam zmienniczki” – na co uważać

Kiedy interesuje nas praca w opiece, spotykamy ogłoszenia o treści „szukam zmienniczki”, najczęściej zamieszczane na portalach społecznościowych. Chociaż może wydawać się, że jeżeli opiekunka szuka (…)

Czytaj więcej