Aktualne oferty pracy wNiemczech zajmują sporą część wszystkich ogłoszeń opracy zagranicą. Bardzo dużo jest ogłoszeń dotyczących opieki nad osobami starszymi, zwłaszcza wNiemczech, Anglii, weWłoszech. W każdym ogłoszeniu opracę stawiany jest warunek – znajomość języka obcego.

W pracy wopiece zagranicą znajomość języka, oprócz umiejętności praktycznych ipredyspozycji zawodowych, jest dużo ważniejsza, niż winnych branżach. Opiekun musi przecież rozpoznać potrzeby osoby starszej – zrozumieć, czy poprosiła opodanie picia, czy jest głodna, czy boli ją brzuch czy chce, żeby wezwać lekarza. Z drugiej strony, opiekunka musi potrafić wezwać wrazie potrzeby lekarza, pogotowie, zrealizować receptę, zrobić zakupy, zapytać odrogę. Znajomość języka jest ważna także dla dobra samej opiekunki – może nawiązać kontakty towarzyskie, nie czuje się nieswojo czy źle, gdy słyszy wokoło tylko niezrozumiałe słowa, potrafi wytłumaczyć córce podopiecznego, że ma zadużo obowiązków ipotrzebuje wsparcia.

Dodatkowo osoby starsze wswojej chorobie czy ograniczeniach mentalnych wynikających zwieku, szybko się niecierpliwią, nie chcą albo nie potrafią powtórzyć swojej wypowiedzi wolno iwyraźnie, co często prowadzi dowystępowania niechęci anawet agresji wobec opiekunki.

Praca opiekunki osób starszych zagranicą jest ciężka iobciążająca psychicznie przez to, że jesteśmy zagranicą, zdala odbliskich, nasi podopieczni często przysparzają nam dużo kłopotów abariera językowa dodatkowo niekorzystnie pogłębia ta trudną sytuację.

Dlatego każdy, kto chce znaleźć pracę wopiece wNiemczech powinien zadbać oto, aby opanować chociażby wpodstawowym stopniu język niemiecki.

Właściwa ocena własnych umiejętności językowych to problem, zjakim często spotykają się opiekunki osób starszych. Życzliwa postawa Niemców, którzy chwalą nas zakażdą próbę wypowiedzi poniemiecku powoduje często, że opiekunka nie podnosi swoich kwalifikacji językowych pomimo wieloletniej pracy wopiece zagranicą, ponieważ wydaje jej się, że świetnie sobie już radzi ima nieobiektywne spojrzenie naswoje umiejętności. W pracy „na czarno” znajomość języka nie była taka ważna, ale obecnie wkażdej branży, również wopiece nad osobami starszymi lepszą ilepiej płatną pracę znajdą te opiekunki, które będą miały lepszą znajomość języka.

Unia Europejska opracowała wytyczne dosamooceny znajomości języka, które przedstawiamy poniżej (dotyczą one wszystkich języków obcych, nie tylko niemieckiego), którymi można posługiwać się wCV. Przeanalizowanie własnych umiejętności językowych według tych zasad pozwoli zpewnością realnie ocenić własne kompetencje ibędzie stanowić zachętę dodalszej nauki.

Przy szukaniu pracy wopiece nad osobami starszymi wNiemczech należy wCV poinformować przyszłego pracodawcę oto czy znamy niemiecki wstopniu podstawowym, czy komunikatywnie, czy dobrze. W CV (Lebenslauf) nie musimy posługiwać się unijnymi oznaczeniami, ponieważ wbranży opieki nad osobami starszymi używa się najczęściej powyższych ogólnych określeń. Właściwa ocena znajomości języka następuje tu bowiem podczas rozmów rekrutacyjnych. Stopniowanie Unii Europejskiej będzie oznaczało odpowiednio:

 • podstawowa znajomość języka – grupa A1, A2 (Grundstufe)
 • komunikatywna znajomość języka – grupa B1, B2 (kommunikativ)
 • dobra znajomość języka – grupa C1, C2 (gut)

Poszczególne stopnie obejmują łączne występowanie takich kompetencji językowych jako rozumienie, mówienie ipisanie. Wśród opiekunek osób starszych często spotykanym zjawiskiem jest np. relatywnie dobra znajomość języka wmowie, ale bez umiejętności pisania iczytania. Jest to zjawisko charakterystyczne dla tych opiekunek, które uczyły się języka zesłuchu. W takiej sytuacji przy szukaniu pracy wopiece, trzeba zwrócić uwagę nato, czy pracodawca nie będzie odnas wymagał np. czytania osobie starszej nagłos książek lub gazet. Właśnie zewzględu natą branżową specyfikę wCV łatwiej jest podać ogólne określenie znajomości języka według wyżej przedstawionych określeń.

Zachęcamy jednak do samooceny stopnia zaawansowania znajomości języka według kryteriów unijnych!

Stopień znajomości języka A1:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • potrafię zrozumieć pojedyncze słowa lub zwroty, które dotyczą bezpośrednio mojej osoby ( jak się nazywam, ile mam lat, gdzie mieszkam), pod warunkiem, że ktoś mówi domnie wolno iwyraźnie.

czytanie:

 • potrafię przeczytać izrozumieć tylko niektóre wyrazy izwroty umieszczone naszyldach nasklepach, wreklamach, naplakatach (np. Post, Rauchen verboten, Bahnhof)

Mówienie:

udział wrozmowie

 • sam potrafię mówić tylko pojedynczymi słowami, czasami prostym zdaniem. Rozumiem co się domnie mówi wtedy, jeżeli ktoś mówi wolno iwyraźnie, jest gotowy dopowtórzenia wypowiedzi kilkukrotnie istara się tą wypowiedź zmieniać iupraszczać tak długo, że dojdziemy doporozumienia

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię opowiedzieć tylko podstawowe sprawy osobie irodzinie oraz otym, gdzie mieszkam

Pisanie:

 • potrafię napisać proste pozdrowienia nakartce pocztowej iwypełnić niektóre formularze wzakresie pytań owiek, adres, obywatelstwo itp.

Stopień znajomości języka A2:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • rozumiem proste zdania iczęsto powtarzane zwroty, które dotyczą bezpośrednio mojej osoby lub wykonywanej przeze mnie pracy, pod warunkiem, że są one krótkie, wypowiedziane wyraźnie iwolno, nie rozumiem dokładnie słów, ale domyślam się, jaki jest ogólny sens wypowiedzi.

czytanie:

 • potrafię przeczytać tylko bardzo krótkie, proste teksty wprzewidywalnym kontekście, to znaczy, jak mogę się częściowo domyślić, czego dotyczą, np. ogłoszenia wgazecie, menu wrestauracji, informacje naplanie miasta irozkładzie jazdy. Potrafię przeczytać prosty, krótki list domnie.

Mówienie:

udział wrozmowie

 • potrafię się porozumieć wprostych codziennych sprawach, które dotyczą wymiany podstawowych informacji albo konkretnych czynności, związanych ztym, zczym mam naco dzień co czynienia – praca, dom, pogoda, kupno biletów. Potrafię rozpocząć prostą rozmowę, ale nie rozumiem odpowiedzi natyle, żeby tą rozmowę dalej rozwijać.

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię opowiedzieć wokreślonym, wyuczonym porządku osobie, swojej rodzinie, miejscu zamieszkania, wykształceniu, swoim zawodzie iwykonywanej pracy

Pisanie:

 • potrafię napisać krótkie, proste informacje, sporządzić notatkę (jestem wkinie, wracam o15, kup chleb, jutro nie przyjdę). Potrafię napisać krótki osobisty list, np. podziękować zaudzieloną pomoc.

Stopień znajomości języka B1:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • rozumiem główne punkty wypowiedzi, jeżeli używane jest standardowe słownictwo awypowiedzi są poprawne iwypowiedziane zdobrą dykcją, niezbyt szybko, np. główne wiadomości wradiu, wtelewizji natematy powszechnie znane, albo związane zmoją pracą zawodową czy zainteresowaniami

czytanie:

 • potrafię przeczytać izrozumieć ogólnie teksty, wktórych jest używane słownictwo bardzo popularne albo związane zmoją praca zawodową

Mówienie:

udział wrozmowie

 • potrafię sobie jakoś poradzić wwiększości sytuacji, zktórymi się często spotykam. Bez przygotowania mogę brać udział wrozmowach, które dotyczą niektórych spraw codziennych, mojej pracy zawodowej, mojej rodziny izainteresowań.

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię układać krótkie wypowiedzi wróżnych sprawach związanych zdniem codziennym ipracą zawodową, wtym opisywać swoje wrażenia iopinie ikrótko je uzasadnić, np. natemat przeczytanej książki

Pisanie:

 • potrafię wypowiedzieć się napiśmie krótko, ale wpostaci pełnych zdań natematy, które są mi dobrze znane, np. natematy zawodowe. Jestem wstanie napisać osobisty list, wktórym opiszę swoje przeżycia iemocje

Stopień znajomości języka B2:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • rozumiem większość wypowiedzi, jeżeli używane jest standardowe słownictwo, np.wiekszość wiadomości wradiu, wtelewizji ale także reportaże natematy powszechnie znane, albo związane zmoją pracą zawodową czy zainteresowaniami. Mogę oglądać filmy izrozumieć dużo ztego, co się wnich mówi.

czytanie:

 • potrafię przeczytać izrozumieć artykuły iteksty, wktórych przedstawiony jest jasny punkt widzenia, albo które zawierają konkretnie sformułowane wnioski. Potrafię przeczytać izrozumieć teksty literatury współczesnej

Mówienie:

udział wrozmowie

 • potrafię natyle spontanicznie ipłynnie wypowiedzieć się, że mogę nie tylko prowadzić rozmowę naściśle określony, konkrety temat, ale mogę również wziąć udział wdyskusji, czyli przedstawić własny punkt wiedzenia, używać argumentów, omawiać swoje emocje iwrażenia izostać zrozumiany przez rozmówcę, dla którego język, którego używam jest językiem ojczystym

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię wypowiedzieć się wtaki sposób, że mogę przedstawić kompleksowo większość zagadnień, podkreślić najważniejsze aspekty wypowiedzi oraz przedstawić iomówić własne wnioski ipropozycje

Pisanie:

 • potrafię napiśmie przedstawić zagadnienia związane zwieloma sprawami, głównie tymi, które mnie interesują lub dotyczą mojego zawodu, wtym potrafię sformułować napiśmie wnioski iwłasne uwagi. Potrafię pisać listy ijasno wyrazić się wnich pisemnie natemat własnych doświadczeń iodczuć.

Stopień znajomości języka C1:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • nadążam zrozumieniem dłuższych wypowiedzi irozumiem znich prawie wszystko, także jeżeli nie są bardzo wyraźne imają rozbudowaną formę. Bez większego problemu rozumiem filmy iaudycje radiowe itelewizyjne.

czytanie:

 • potrafię przeczytać izrozumieć długie artykuły także natematy, naktórych się nie znam iktóre nie są jednoznaczne. Odróżniam wnich styl iformy literackie. Potrafię przeczytać izrozumieć większość tekstów technicznych.

Mówienie:

udział wrozmowie

 • potrafię spontanicznie ipłynnie odpowiadać, bez przygotowywania sobie słownictwa, naprawie każdy temat, zużyciem wwiększości najbardziej typowych ipowszechnie używanych słów. Potrafię swobodnie brać udział wrozmowach nakażdy temat, czy to wmiejscu pracy, czy wżyciu prywatnym. Potrafię swobodnie inicjować rozmowy nakażdy temat irozwijać je, także wsferze opisywania osobistych odczuć, wrażeń, wyrażania odmiennego odrozmówcy zdania iuzasadniania własnego stanowiska.

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię płynnie wypowiedzieć się nakażdy temat, poprawnie ibez większego zastanowienia formułując zdania izachowując sens ilogikę wypowiedzi.

Pisanie:

 • potrafię napiśmie wypowiadać się nakażdy temat, opisać jasno swoje poglądy, stanowisko czy ocenę sytuacji adodatkowo potrafię dobrać dobrać styl wypowiedzi pisemnej doodbiorcy (list prywatny, pismo urzędowe, referat).

Stopień znajomości języka C2:

Rozumienie języka.

ze słuchu:

 • nie mam żadnych problemów zezrozumieniem nawet szybkiej czy niewyraźnej mowy, czasami potrzebuję tylko chwilę, żeby przywyknąć doszczególnego akcentu czy wady wymowy

czytanie:

 • potrafię bez specjalnego wysiłku przeczytać zezrozumieniem każdy tekst, także zawierający treści abstrakcyjne, bez względu nato, czy będzie to instrukcja obsługi czy dzieło literackie

Mówienie:

udział wrozmowie

 • potrafię bez ograniczeń tematycznych rozmawiać idyskutować, prowadzić spory iprzedstawiać swój punkt wiedzenia. Nawet, jeżeli zabraknie mi jakiegoś konkretnego słowa, potrafię tak zmienić wypowiedź, że nikt tego nie zauważy

samodzielne wypowiedzi

 • potrafię jasno, logicznie wypowiedzieć się nakażdy temat, dobierając bez wysiłku nie tylko słowa, ale również styl wypowiedzi

Pisanie:

 • potrafię napiśmie wypowiadać się nakażdy temat poprawnie, bez wysiłku, stylistycznie. Potrafię pisać pisma zroszczeniami, fachowe artykuły, opowiadania, opracowania tekstów, rezencje.

2
Dodaj komentarz

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
arbeitlandiainna Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
inna
Gość
inna

Tak to pomogło mi okreslic mój stopien opanowania jezyka.

arbeitlandia
Gość
arbeitlandia

Rodziny niemieckie często oceniając nasz niemiecki używają słowa „gut” czyli dobrze. Ale to jest po prostu jedno z najbardziej zrozumiałych słów. Gdyby Niemiec ocenił, że mówimy ausgezeichnet albo fließend – to jest dopiero gut 🙂

Najczęściej czytane

Emerytura w Niemczech

Opiekunki osób starszych, które podejmą legalną pracę w Niemczech, na umowę o pracę według niemieckiego prawa, mogą liczyć na nabycie praw emerytalnych w Niemczech. Od 1 maja 2004 roku obowiązują dla (…)

Czytaj więcej

Najczęściej komentowane

Ogłoszenia „szukam zmienniczki” – na co uważać

Kiedy interesuje nas praca w opiece, spotykamy ogłoszenia o treści „szukam zmienniczki”, najczęściej zamieszczane na portalach społecznościowych. Chociaż może wydawać się, że jeżeli opiekunka szuka (…)

Czytaj więcej